top of page
Image by Testalize.me
endopredic.png

Tek Test – Meme Kanseri Hastaları için Üç Klinik Cevap

EndoPredict®, Meme kanseri hastalarının tedavilerini optimize etmek için aşağıdaki üç önemli klinik sorunun cevabını veren tek testtir:


• Kemoterapiden kaçınılabilir mi? (10 yıllık bireysel risk1)


• Kemoterapiden sağlanacak tam fayda nedir? (bireysel kemote-rapi yararı2)


• Beş yılın ardından endokrin tedavisi kesilebilir mi? (15 yıla ka-dar bireysel risk3).


Östrojen reseptör pozitif (ER+), insan epidermal büyüme faktör resep-törü 2 negatif (HER2-) erken evre Meme kanseri (nod-negatif (N0) veya nod-pozitif (N+) (1-3 nod), menopoz öncesi ya da sonrası) olan hastalar için prognostik ve öngörücü gen ekspresyon analizidir. Bu ikin-ci nesil test, diğer testlere nazaran daha güçlü prognostik ve öngörücü sonuçlar sağlamak için tümör boyutunu ile nod durumunu bir moleküler skor olarak birleştirir.

Daha Üstün Prognostik Performans – Güvenebileceğiniz Sonuçlar

• Gerçekten düşük riskte (5 yıllık tek başına endokrin tedavisi ile 10 yıl içinde %4 ila %5.8 nüksetme)1,3,4,5 Meme kanser hastası en geniş kadın grubunu tespit eder.


o %70’den fazla N0 hastası
o %30’a kadar N+ hastası

 
• Klinik uygulamada kemoterapide önemli ölçüde azalma sağlar 6,7,8


• Proliferasyonun ve hormon reseptör genlerinin dahil edilmesiy-le doğru biçimde erken ve geç risk değerlendirmesi 9


• Dört adet prospektif retrospektif çalışmada (tutarlı çalışma ko-hortları ve sabit bitirme ile)1,2,3,4,10,11 ve seviye 1 kanıtlarla onaylı


• Net bir düşük veya yüksek risk kategorisi ve bireysel tam bir kemoterapi faydası sağlar


• Yerel test ile 2 gün içerisinde hızlı sonuç sağlar

 

EndoPredict®, Çabuk ve güvenilir kararların alınmasını her hasta için mümkün kılan detaylı bireysel sonuçlar sağlar.

 

12-Gen Moleküler Skoru

12-Gen Moleküler Skoru, 8 imza geninin, 3 normalleşme genin ve 1 kontrol geninin polimeraz zincir reaksiyonu-nun niteliksel ters transkripsiyonu baz alarak nüksetme riskini bağımsız bir biçimde değerlendirir.12-Gen Mole-küler Skoru, prognostik gücün iyileştirilmesini sağlamak için hem erken hem de geç metastazları öngören genleri içerir.

12-Gene Moleküler Skoru aşağıdaki ölçümlere eklendiğinde prognostik performansı önemli ölçüde geliştirmiştir:


• Nodal durum, tümör boyutu, yaş ve aşama
• Kantitatif ER seviyeleri
• Kantitatif KI-67 seviyeleri
• Destek! Çevrimiçi

Tümör boyutu ve nodal durum

Tümör boyutu ve nodal durum, invazif Meme kanserini derecelendirmek için rutin olarak kullanılan belirlenmiş prognostik göstergelerdir (ref AJCC). Her iki klinikopa-tolojik faktör bağımsız olarak önemli prognostik bilgi sağlar. 12-Gen Moleküler Skorunun tümör boyutu ve lenf nod durumu (EPclin) ile entegrasyonu klinikopatolojik faktörlerin tek başına ele alınmasına nazaran prognostik güçte istatistiksel olarak önemli bir gelişme ile sonuç-landı (ref Filipitis).

Güvenle karar vermek için kapsamlı bir sonuç :


• 10-yıllık nüksetme riski için güçlü bir prognostik test
• ER+ ve HER2− erken evre Meme kanseri hastaları için (N0 veya N+, 3 noda kadar, menopoz öncesi veya sonrası )
• Gerçekten düşük riskli hastaların geniş bir popülasyonunu tek başına endokrin terapisi ile muhteşem (ortalama %6 nüksetme riski) 10 yıllık sonuçlarla tespit eder
• Nod-negatif Meme kanseri hastalarının %70’nde gözlemlenen kemo-kaçınma yararı
o Nod-pozitif Meme kanseri hastalarının üçte birine kadar gözlemlenen kemo-kaçınma yararı

EndoPredict, sürekli bir eğri üzerinde sunulan düşük veya yüksek risk sonuçlarını – her hasta için bireyselleştirilmiş uzak nüksetme riski sağlayarak- net biçimde vermektedir.

 

Referanslar:

1. Filipits M. et al.: A New Molecular Predictor of Distant Recur-rence in ER-Positive, HER2-Negative Breast Cancer Adds In-dependent Information to Conventional Clinical Risk Factors. Clin Cancer Res. 2011; 17(18):6012-6020
2. Sestak I. et al.: Prediction of chemotherapy benefit by Endo-Predict in patients with breast cancer who received adjuvant endocrine therapy plus chemotherapy or endocrine therapy alone. Breast Cancer Res Treat. 2019; 176:377-386
3. Filipits M. et al.: Prediction of Distant Recurrence using Endo-Predict among Women with ER+, HER2- Node- Positive and Node-Negative Breast Cancer Treated with Endocrine Therapy Only. Clin Cancer Res. 2019;25:3865-3872
4. Buus et al. Comparison of EndoPredict and EPclinWithOnco-type DX Recurrence Score for Prediction of Risk of Distant Recurrence After Endocrine Therapy. J Natl Cancer Inst. 2016 Jul 10; 108(11)
5. Sestak I. et al.: Comparison of the Performance of 6 Prognostic Signatures for Estrogen Receptor-Positive Breast Cancer. A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. JAMA On-col. 2018; 4(4):545-553
6. Muller B.M. et al.: The EndoPredict Gene-Expression Assay in Clinical Practice – Performance and Impact on Clinical Deci-sions. PloSONE. 2013; 8(6): e68252
7. Penault-Llorca et al.: A prospective multicenter non-randomized trial evaluating the effect of EndoPredict® (EPclin®) clinicoge-nomic test on treatment decision making among patients with intermediate clinical risk. SABCS 2016
8. Ettl J. et al.: Decision Impact and feasibility of different ASCO-recommended biomarkers in early breast cancer: Prospective comparison of molecular marker EndoPredict and protein mark-er UPA/PAI-1. PLoSONE. 2017; 12(9): e0183917
9. Dubsky P. et al.: The EndoPredict score provides prognostic information on late distant metastases in ER+/HER2- breast cancerpatients. BJC. 2013; 109, 2959–2964
10. Dubsky P. et al.: EndoPredict improves the prognostic classifi-cation derived from common clinical guidelines in ER-positive, HER2-negative early breast cancer. Ann Oncol. 2013; 24:640-647
11. Martin M. et al.: Clinical validation of the EndoPredict test in node-positive, chemotherapy-treated ER+/HER2− reast cancer patients: results from the GEICAM 9906 trial. BCR. 2014; 16:R38

EndoPredict®

bottom of page