top of page
Image by Testalize.me
prolaris.png

Prostat Kanseri Hastaları İçin Prolaris

Prolaris, Gleason skoru ve PSA gibi klinik parametrelerle bağlantılı biçimde prostat kanserinin ne denli agresif olduğunu öngörmekte sağlık çalışanlarına yardımcı olması için geliştirilmiş genomik bir testtir.


Prolaris, prostat kanseri hastasının bireysel moleküler biyolojisinin doğrudan ölçümünü veren ilk testtir. Prolaris, kanserli hücre proliferasyonuna genlerin dahil olma ekspresyon seviyelerin ölçerek hastalığın agresiflik seviyesini daha doğru bir biçimde öngörebilmektedir.


Prolaris’in tanı sırasındaki sonuçlar bakımından tek başına en önemli klinik prognostik parametre olduğu gösterilmiştir. Bu test, bir hastanın prostat kanseri agresiflik durumunu en hassas biçimde öngörmek için standart klinik faktörlerini birleştirebilen benzersiz ilave bilgiler sağlamaktadır. Prolaris, tedavi öncesi ve sonrası senaryolarda çoklu hasta kohortları ile yaygın olarak onaylanmıştır.

Prostat Kanseri Tedavisinde Bir Araç Olarak Prolaris

Prolaris, on yıl içerisinde bireyin hastalık progresyon riskini daha iyi öngörmek için hastanın kanser agresifliğini ölçmek için tasarlanmış bir risk sınıflandırma aracıdır. Sağlık çalışanlarına hastaları için daha iyi bir tedavi/izlem stratejisi tanımlamalarını sağlar.


Prolaris prostat kanserinin tedavisinde tanı anında ve cerrahi sonrası dönemde prognostiktir:


• Tanı anında Prolaris, aktif gözetime aday olabilecek daha az ag-resif kanserli hastaların tespitinde yardımı olabilir. Buna ek ola-rak, Prolaris, klinik olarak düşük risk taşıyor gibi görünen fakat daha kapsamlı tedavi gerektiren daha agresif hastalık seyrine sahip hastaları tespit edebilir.


• Prolaris testi, prostatektomi sonrası daha yüksek riske sahip hastaların hastalık nüksetme (biyokimyasal nüksetme veya BCR) riskinin daha iyi tahmin edilmesi için özellikle uygundur ve dolayısıyla da izleme düzeyini veya ilave terapiyi ayarlar.

 

bottom of page